ПОЛУЗІРСЬКИЙ НВКЧетвер, 04.06.2020, 10.16.24

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » 2017 » Грудень » 23 » Статут НВК (закінчення). Управління НВК. Діяльність НВК
17.03.03
Статут НВК (закінчення). Управління НВК. Діяльність НВК

IV. УПРАВЛІННЯ НВК

4.1.НВК функціонально підпорядкований відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації.

         Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

Заступник директора з дошкільного виховання повинен мати вищу дошкільну освіту.

Директор НВК призначається відділом освіти райдержадміністрації за попереднім погодженням з Новосанжарською районною радою та Новосанжарською райдержадміністрацією, звільняється відділом освіти райдержадміністрації.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відділом освіти райдержадміністрації за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу І-ІІІ ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 3, учнів - 3, батьків і представників громадськості - 4.

Термін їх повноважень - 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів з кожної категорії. Рішення приймається простою більшістю голосів. Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менш третини їх загальної кількості, директор НВК, Засновник.

Загальні збори:

-  обирають раду НВК, його голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

У період між загальними зборами діє рада НВК.

4.3.  Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;    

- об'єднання зусиль-педагогічного  і  учнівського  колективів,  батьків,  громадськості  щодо  розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

- розширення колегіальних форм управління НВК;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.4. Основним завданнями ради є:

підвищення    ефективності    навчально-виховного    процесу,    взаємодії    з    сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями:

-  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів, дошкільнят;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання учнів, дошкільнят;

-  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-  зміцнення партнерських зв'язків між родинами та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.5.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І-ІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових зборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.6. Рада НВК діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськості. У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профкомітету НВК.

4.7. Очолює раду НВК голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.8. Рада НВК:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

-  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

- затверджує режим роботи НВК;

- сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі одягнення у навчанні», Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;

-   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позашкільної та позакласної роботи;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, дітей дошкільного віку, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням;

-  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

-  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.9. При НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.10.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.11.  Основними завданнями  піклувальної ради є:

-   сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та оздоровчої бази НВК, організація змістовного дозвілля та оздоровлення учасників навчально-виховного процесу;

- вироблення       рекомендацій       щодо       раціонального       використання       фонду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дошкільнят, учнів та навчальним закладом.

4.12.Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих           органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди директора НВК.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.13. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішення;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.14. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.15. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновної та оздоровчої бази НВК;

- залучати додаткові джерела фінансування НВК;

-   вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-  брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи,до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.16.Директор НВК:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної, початкової, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти;

-    здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-  здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників НВК;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.17. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується відділом освіти Новосанжарської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.18.У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педрада.          Головою педради є директор НВК.

4.19.Педагогічна рада розглядає питання:

-  удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

-  переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-   морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

4.20.Робота педради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.21. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.  Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі НВК.

5.2.  Майно НВК є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Право суб'єкта власності майна здійснює Новосанжарська районна рада.

НВК володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства.

5.3.НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством за погодженням із Засновником. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень (комбінованої та з обслуговуючої праці), а також спортивного та актового залу, бібліотеки, комп'ютерного кабінету, приміщення для дошкільної групи, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансування НВК здійснює відділ освіти Новосанжарської райдержадміністрації.

6.2.Джерелами формування кошторису НВК є:

- кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі Державних стандартів освіти, дошкільної освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3.У НВК створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів, дітей дошкільного віку за рахунок коштів районного бюджету у розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку навчально-виховного комплексу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису за погодженням із Засновником.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється НВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою та постійна комісія районної ради з питань бюджету, підприємництва та управління майном.

6.4.НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік НВК здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації.

6.6.Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

6.7.Засновник здійснює контроль за ефективністю використання комунального майна, його збереженням та відновленням, заслуховує звіт директора НВК з цих питань.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

8.1.Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, загальної середньої світи. 

8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Новосанжарська районна рада та відділ освіти Новосанжарської районної державної адміністрації.

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

8.5.Директор звітується не рідше 1 разу на рік перед районною радою по питанню збереження, ефективного використання комунального майна, наявності заборгованості по заробітній платі, сплати по фондах та ін.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає Новосанжарська районна рада.

Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

9.2.Ліквідація НВК проводиться у відповідності до чинного законодавства України (за рішенням Засновника або суду).

9.3.Ліквідаційна комісія оцінює наявне власне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.4.У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.5.При реорганізації та ліквідації НВК педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

            

 

Категорія: Стаття 30 "Про освіту" | Переглядів: 131 | Додав: ooo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Календар
«  Грудень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту
  • Освіта Новосанжарщини


  • Copyright MyCorp © 2020